Α Λυκείου

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ:

Η Α΄ Λυκείου είναι ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ τάξη για όλους τους μαθητές. Δεν είναι τάξη απόκτησης πτυχίων. Είναι απαραίτητος ο σωστός προγραμματισμός και ο έγκαιρος καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων !!!

Όπως ήδη γνωρίζετε, στην Α' τάξη του Λυκείου εφαρμόζεται το πρόγραμμα σπουδών για το Νέο Λύκειο. Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν αλλαγές και καινοτομίες.

Πιο συγκεκριμένα αλλαγές υπάρχουν:

 • στη διδακτέα ύλη και
 • στον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης ορισμένων μαθημάτων.

Καινοτομία είναι η εκπόνηση δυο (2) ερευνητικών εργασιών (project) από τους μαθητές. Κατά την εκπόνηση των εργασιών οι μαθητές ασκούνται στην αναζήτηση και την αξιοποίηση κατάλληλου υλικού, τη διεξαγωγή έρευνας τη σύνθεση μελέτης και την παρουσίαση της. Οι εργασίες περιλαμβάνουν χρήση της Τεχνολογίας και του Διαδικτύου.

Τα φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έχουν έγκαιρα προετοιμαστεί και στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και στο διδακτικό υλικό που παρέχει στους μαθητές, ώστε να ανταποκριθεί στις αλλαγές που σημειώνονται.

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

 1. Η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες έννοιες
 2. Η προσαρμογή τους στην νέα βαθμίδα εκπαίδευσης
 3. Η συμπλήρωση γνώσεων από την φοίτηση στο Γυμνάσιο
 4. Η εξάσκηση στο γραπτό λόγο
 5. Η δημιουργία κριτικής σκέψης
 6. Η οργάνωση - μεθόδευση της προσπάθειας των μαθητών
 7. Η σωστή αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μαθητών και η επιλογή κατεύθυνσης
 8. Η εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου, διδάσκοντας τον μαθητή να μελετά σωστά

* Για την εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας παρέχεται υποστήριξη:

 1. Με τη διδασκαλία από καταρτισμένους στο αντικείμενο αυτό εκπαιδευτικούς, πέραν του κανονικού ωραρίου.
 2. Με την προσωπική επαφή ανά δεκαπενθήμερο των μαθητών με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για τον έλεγχο και την οργάνωση των εργασιών τους.