Κανονισμοί λειτουργίας

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

Για την ομαλή λειτουργία του φροντιστηρίου έχουμε θεσπίσει κάποιους κανόνες τους οποίους οφείλουν όλοι να τηρούν.

 1. Ο μαθητής που εγγράφεται στα Φροντιστήρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ οφείλει να συμμορφώνεται με το πρόγραμμα διδασκαλίας και να παρακολουθεί αδιάλειπτα όλα τα μαθήματα σεβόμενος το διδακτικό προσωπικό και τους συμμαθητές τους.

 2. Το ωράριο των διδακτικών ωρών τηρείται αυστηρά και απαράκλητα. Δεν επιτρέπεται η καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα. Μαθητής/τρια που καθυστερεί δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα και ταυτόχρονα ενημερώνεται ο κηδεμόνας του.

 3. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως έκτακτο κόλλημα ή λόγοι υγείας, ο μαθητής πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τη Γραμματεία.

 4. Οι απουσίες λαμβάνονται σε κάθε διδακτική ώρα και ενημερώνονται άμεσα τηλεφωνικά οι γονείς. Καλό είναι σε περίπτωση αλλαγής του κινητού τηλεφώνου γονέα ή μαθητή, να ενημερώνεται η Γραμματεία.

 5. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ποτών και τροφίμων καθώς και επίσης οι μαθητές υποχρεούνται να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα απενεργοποιημένα. Αν ο γονέας - κηδεμόνας επιθυμεί να επικοινωνήσει με το παιδί του, μπορεί να καλέσει στο σταθερό τηλέφωνο του φροντιστηρίου. Τυχόν ενεργοποίηση του κινητού ενοχλεί την εκπαιδευτική διαδικασία και ο διδάσκων διατηρεί το δικαίωμα παραπομπής του μαθητή στην Διεύθυνση του Φροντιστηρίου.

 6. Οι μαθητές κατά τη παραμονή τους είτε στους χώρους του Φροντιστηρίου είτε στους κοινόχρηστους χώρους, οφείλουν να έχουν ευπρεπή συμπεριφορά, να μην προκαλούν φθορές, να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να τους διατηρούν καθαρούς. Φθορά που προκαλείτε από μαθητή επιβαρύνει τον ΓΟΝΕΑ TOY μαθητή !

 7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά το ΚΑΠΝΙΣΜΑ στους εσωτερικούς χώρους του Φροντιστηρίου αλλά και στον κοντινό περιβάλλοντα χώρο από ΜΑΘΗΤΕΣ και ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ.

 8. Οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά στη λειτουργία του φροντιστηρίου, επιλύεται μόνο από τον Διευθυντή σπουδών του φροντιστηρίου, από τον οποίο ο μαθητής/τρια ζητά ακρόαση.

 9. Οι μαθητές ενημερώνονται από την Γραμματεία για το πρόγραμμα του φροντιστηρίου τόσο για τα μαθήματα όσο και για τα διαγωνίσματα.

 10. Τα ΔΙΔΑΚΤΡΑ είναι μηνιαία και προκαταβάλλονται στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα. Εξαιρείται ο μήνας πρώτης εγγραφής, του οποίου τα δίδακτρα υπολογίζονται αναλογικά με τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι γονείς - κηδεμόνες οφείλουν να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τη Γραμματεία για την απαιτούμενη διευθέτηση.

 11. Σε περίπτωση διακοπής των δια ζώσης μαθημάτων λογω πανδημίας, τα μαθήματα θα γίνονται ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω της πλατφόρμας του Φροντιστηρίου. Τα ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ!

 12. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει αδυναμία καταβολής των διδάκτρων με τον συμφωνηθέντα τρόπο [για διάστημα άνω των 2 μηνών], ο γονέας - κηδεμόνας οφείλει να επικοινωνήσει με τον Διευθυντή σπουδών του Φροντιστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ η ΦΟΙΤΗΣΗ του ΜΑΘΗΤΗ.

 13. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης του μαθητή/τριας, ως ημερομηνία διακοπής της φοίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία που ενημερώθηκε εγγράφως η Γραμματεία από τον πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται στην καταβολή του αναλογούντος ποσού για την αντίστοιχη διάρκεια φοίτησης

 14. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής μαθητή, αν κρίνει ότι κάτι από τα παραπάνω διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του φροντιστηρίου.

Οι Επιτυχίες μας

Η εξέλιξη του αριθμού των μαθητών μας αποδεικνύει την εντυπωσιακή πορεία μας από την ίδρυση έως και σήμερα.

Ο αριθμός των μαθητών μας ανά σχολική χρονιά από το 2013 έως και σήμερα.

Δείτε Εδώ »